නිෂ්පාදන

  • Preheater Preheater

    Preheater Preheater

    He පීඩන නෞකාවේ ජාතික ප්‍රමිතිය සමඟ පෙර රත් කිරීමේ රෝලර් ගිවිසුම , සහ පීඩන බහාලුම් සහතිකය සහ පරීක්ෂණ සහතිකය ඇතුළත් කර ඇත.
    ★ නිරවද්ය ඇඹරීමෙන් හා දෘ ch ක්‍රෝම් තහඩු සමඟ කටයුතු කිරීමෙන් පසු සෑම රෝලර් මතුපිටක්ම, එස් ···