නිෂ්පාදන

 • Paper holder ZJ-V5B (V6B)

  කඩදාසි දරන්නා ZJ-V5B (V6B)

  St සමමිතික ව්‍යුහයට එකවර කඩදාසි මිටි දෙකක් සවි කළ හැකිය a රැකියාව සඳහා නොනවතින ලෙස කඩදාසි භාවිතා කළ හැකිය paper කඩදාසි කලම්ප කිරීම, එසවීම, ලිහිල් කිරීම, පරිවර්තන චලිතය වටා ගමන් කිරීම යනාදිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා යාන්ත්‍රික ධාවකය යොදා ගනී.
  ★ එක් එක් ···

 • Paper holder ZJ-F

  කඩදාසි දරන්නා ZJ-F

  St සමමිතික ව්‍යුහයට එකවර කඩදාසි මිටි දෙකක් සවි කළ හැකිය a රැකියාව සඳහා නොනවතින ලෙස කඩදාසි භාවිතා කළ හැකිය paper කඩදාසි කලම්ප කිරීම, එසවීම, ලිහිල් කිරීම, පරිවර්තන චලිතය වටා ගමන් කිරීම යනාදිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා යාන්ත්‍රික ධාවකය යොදා ගනී.
  ★ එක් එක් ···